NRD.hu logó
Ingyenes házhozszállítás
Pénzvisszafizetési garancia

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Röviden

A www.nrd.hu weboldal számára kiemelt fontosságú célkitűzés a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Direkt marketing levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Bevezetés

A webshop üzemeltető: Oláh Gábor ev.
Vállalkozói tevékenység kezdete: 1999. augusztus. 16
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 6500 Baja, Kisállomás u. 8/b
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@nrd.hu
Bajai okmányiroda által kibocsátott nyilvántartási szám: 1476711
Adószáma: 61583638-2-23
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Bajai okmányiroda
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-90338/2015.

(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna,
és a személyes adat kezelése
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.nrd.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://nrd.hu/adatvedelem.php A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak (3.§)

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1, Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

1.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Szállítási név és cím A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a házhoz szállítás lehetővé tételéhez szükséges.
Telefonszám Kapcsolattartás és tájékoztatás a futárszolgálat részéről.
E-mail cím Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése és tájékoztatás a futárszolgálat részéről.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

1.2. Az érintettek köre: A webáruházban vásárló valamennyi érintett.

1.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A garanciális ügyintézés hatékonysága, a vitás esetek tisztázása és a hatékonyabb kommunikáció biztosítása érdekében az adatait általában a rendeléstől számított 1 évig (a maximális garancia időtartam leteltéig), de maximum következő év december 31.-éig kezeljük és töröljük. Vagyis ha például március 21-én rendel, akkor legalább a következő év március 21.-éig, de maximum a következő év december 31-éig kezeljük és töröljük. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

1.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az a vállalkozás tulajdonosa kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

1.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

A következő adatok módosítását lehet kezdeményezni a weboldalon: e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 6500 Baja, Kisállomás u 8/b címen,
e-mail útján az info@nrd.hu email címen.

1.6. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Bluehost.com
U.S.(toll-free) (888) 401-4678
International +1 801-765-9400
Email: legal@bluehost.com
Tárhelyszolgáltató székhelye:
Bluehost - Endurance International Group
10 Corporate Drive, Suite #300
Burlington, MA 01803
United States of America

1.7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

2, Az elállási/felmondási jogának gyakorlásához kapcsolódó adatkezelés

2.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név és cím (postai úton történő pénzvisszafizetés esetén) A pénzvisszafizetéshez kapcsolódó postai készpénzutalási megbízás indításához szükséges
Bankszámlaszám (banki átutalással történő pénzvisszafizetés esetén) A pénzvisszafizetéshez kapcsolódó banki átutalás indításához szükséges
Bankszámla tulajdonosának a neve (banki átutalással történő pénzvisszafizetés esetén) A pénzvisszafizetéshez kapcsolódó banki átutalás indításához szükséges

2.2. Az érintettek köre: Az elállási/felmondási jogukat gyakorló vásárlók.

2.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A vitás esetek minél hatékonyabb tisztázása érdekében az adatait általában a rendeléstől számított 1 évig (a maximális garancia időtartam leteltéig), de maximum következő év december 31.-éig kezeljük és töröljük. Vagyis ha például március 21-én nyújtja be az elállási/felmondási igényét, akkor legalább a következő év március 21.-éig, de maximum a következő év december 31-éig kezeljük és töröljük.

2.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az a vállalkozás tulajdonosa kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

2.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

A következő adatok módosítását lehet kezdeményezni a weboldalon: e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 6500 Baja, Kisállomás u 8/b címen,
e-mail útján az info@nrd.hu email címen.

2.6. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Bluehost.com
U.S.(toll-free) (888) 401-4678
International +1 801-765-9400
Email: legal@bluehost.com
Tárhelyszolgáltató székhelye:
Bluehost - Endurance International Group
10 Corporate Drive, Suite #300
Burlington, MA 01803
United States of America

2.7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve az esetleges szállítási díjat is.

3, A pénzvisszafizetési garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

3.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
A termék pontos megnevezése A vásárlás beazonosításához szükséges
A vásárlás (kézhezvétel) pontos dátuma A vásárlás beazonosításához szükséges
A készpénzfizetési számla száma A vásárlás beazonosításához szükséges
Szállítási név és cím A visszaszállítás lebonyolításának lehetővé tételéhez szükséges
Telefonszám Kapcsolattartás és tájékoztatás a futárszolgálat részéről.
E-mail cím Kapcsolattartás vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése és tájékoztatás a futárszolgálat részéről.
Bankszámlaszám A pénzvisszafizetéshez kapcsolódó banki átutalás indításához szükséges
Bankszámla tulajdonosának a neve A pénzvisszafizetéshez kapcsolódó banki átutalás indításához szükséges
Az igény benyújtásának időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

3.2. Az érintettek köre: A pénzvisszafizetési garanciát érvényesítő vásárlók.

3.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A vitás esetek minél hatékonyabb tisztázása érdekében az adatait általában a rendeléstől számított 1 évig (a maximális garancia időtartam leteltéig), de maximum következő év december 31.-éig kezeljük és töröljük. Vagyis ha például március 21-én nyújtja be a pénzvisszafizetési garancia érvényesítési igényét, akkor legalább a következő év március 21.-éig, de maximum a következő év december 31-éig kezeljük és töröljük.

3.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az a vállalkozás tulajdonosa kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

3.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

A következő adatok módosítását lehet kezdeményezni a weboldalon: e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 6500 Baja, Kisállomás u 8/b címen,
e-mail útján az info@nrd.hu email címen.

3.6. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Bluehost.com
U.S.(toll-free) (888) 401-4678
International +1 801-765-9400
Email: legal@bluehost.com
Tárhelyszolgáltató székhelye:
Bluehost - Endurance International Group
10 Corporate Drive, Suite #300
Burlington, MA 01803
United States of America

3.7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

4, A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név Kapcsolattartás.
Email cím Kapcsolattartás.
Üzenet Kapcsolattartás.
Az igény benyújtásának időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

4.2. Az érintettek köre: A Szolgáltatóval kapcsolatot felvevő felhasználók.

4.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A vitás esetek minél hatékonyabb tisztázása érdekében az adatait általában a rendeléstől számított 1 évig (a maximális garancia időtartam leteltéig), de maximum következő év december 31.-éig kezeljük és töröljük. Vagyis ha például március 21-én vette fel velünk a kapcsolatot, akkor legalább a következő év március 21.-éig, de maximum a következő év december 31-éig kezeljük és töröljük.

4.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az a vállalkozás tulajdonosa kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

A következő adatok módosítását lehet kezdeményezni a weboldalon: e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 6500 Baja, Kisállomás u 8/b címen,
e-mail útján az info@nrd.hu email címen.

4.6. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Bluehost.com
U.S.(toll-free) (888) 401-4678
International +1 801-765-9400
Email: legal@bluehost.com
Tárhelyszolgáltató székhelye:
Bluehost - Endurance International Group
10 Corporate Drive, Suite #300
Burlington, MA 01803
United States of America

4.7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

5, A vásárlói vélemény beküldéséhez kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vélemény A beküldő véleménye.
Név A vélemény beküldőjének azonosítása.
Város A vélemény beküldőjének azonosítása.
Elérhetőség (telefonszám vagy email cím) Visszaellenőrizhetőség biztosítása.

5.2. Az érintettek köre: A vásárló véleményt beküldő felhasználók.

5.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A vélemények későbbi esetleges visszaellenőrizhetőségének érdekében az érintett törlési kérelméig.

5.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az a vállalkozás tulajdonosa kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

A következő adatok módosítását lehet kezdeményezni a weboldalon: e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 6500 Baja, Kisállomás u 8/b címen,
e-mail útján az info@nrd.hu email címen.

5.6. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Bluehost.com
U.S.(toll-free) (888) 401-4678
International +1 801-765-9400
Email: legal@bluehost.com
Tárhelyszolgáltató székhelye:
Bluehost - Endurance International Group
10 Corporate Drive, Suite #300
Burlington, MA 01803
United States of America

5.7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Ön által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk - melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek - azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Adattovábbítás

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, email cím.

b) A továbbított adatok köre az elállási/felmondási joghoz kapcsolódó postai úton történő pénzvisszafizetés érdekében: Név, cím.

c) A továbbított adatok köre az elállási/felmondási joghoz és a pénvisszafizetési garancia érvényesítéséhez kapcsolódó banki utalásos pénzvisszafizetés érdekében: Bankszámlaszám, Bankszámlaszám tulajdonosának neve, cím.

3. Az érintettek köre:

a, A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

b, Azon elállási/felmondási jogukat gyakorló vásárlók, akik a postai úton történő pénzvisszafizetést választják.

c, Azon elállási/felmondási jogukat gyakorló vásárlók, akik a banki utalással történő pénzvisszafizetést választják és a pénzvisszafizetési garanciát érvényesítő vásárlók. 4. Az adatkezelés célja:

a, A megrendelt termék házhoz szállítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

b, Pénzvisszafizetés lebonyolítása

c, Pénzvisszafizetés lebonyolítása

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Társasági forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság neve: TRANS-O-FLEX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: TRANS-O-FLEX Hungary Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-980899
Adószám: 13947109-2-43
Közösségi adószám: HU13947109
Bejegyezve: 2007/01/22
Adatkezelési tájékoztató: http://www.tof.hu/public/tof_Hungary_ASZF.pdf


Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Postacíme: Budapest 1540
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adatkezelési tájékoztató: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato


MKB BANK Zrt.

1056 Budapest, Váci u.38.
Postacím: Budapest, H-1821

Táviratcím: Exterbank

Központi telefonszám: 327-8600
Központi telefax: 327-8700

Swift: MKKB HU HB
E-mail: telebankar@mkb.hu

A cégjegyzék helye és száma:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
Cg. 01-10-040952

Adószám: 10011922-4-44

Adatkezelési tájékoztató: https://www.mkb.hu/adatvedelmi-iranyelvek

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállítást és/vagy postai szolgáltatást és/vagy banki szolgáltatást biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott email címen is kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett üzenetekben megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság (7.§)

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

a jogosulatlan hozzáférés,
a megváltoztatás,
a továbbítás,
a nyilvánosságra hozatal,
a törlés vagy megsemmisítés,
a véletlen megsemmisülés és sérülés,
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,

a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

a jogosult számára rendelkezésre álljon,
hitelessége és hitelesítése biztosított,
változatlansága igazolható,
legyen.

7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

a számítástechnikai csalás,
a kémkedés,
a számítógépvírusok,
a spam-ek,
a hack-ek
és egyéb támadások ellen.

Az érintettek jogai

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Kelt: Baja, 2017. január 1

Jelen Adatkezelési Tájékoztató nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

 

Rendszeresen rendelek webáruházakból, de ilyen gyors reagálástés korrekt ügyintézést eddig még nem tapasztaltam. Készséggelállnak rendelkezésre minden javaslatban, kívánságban. A rendeltáruk igényesen, biztonágosan csomagolva érkeztek meg az előreegyeztett időpontban és a minőség is a vártnak megfelelő. Azárak korrektek. Csak ajánlani tudom mindenkinek, aki az általukforgalmazott termékeket keresi!

Szalai István | Nyírbátor

A vásárolt laptopok ár-érték aránya kiváló, jó állapotú gépeket kaptunk az előre megbeszélt paraméterekkel. A szállítás gyors, a csomagolás megfelelő volt. A webkameráknak és a billentyűzetmaricáknak külön örült iskolánk tanári kara (és a diákok is), utóbbira nem is számítottunk megrendeléskor. Már csak egy kicsit izgulok, hogy a maradék pár gépeket elviszik, mielőtt mi tudnánk majd megvásárolni. :)

Gyurik Pál | Veszprém

A vásárolt laptop szinte nem is volt használva,újszerű állapotban van.Délelőtt megrendeltem,majd másnap hozta is a futár.A csomagolás akkor is megvédte volna a gépet ,ha leesik. Bátran ajánlom másoknak is a céget. Köszönöm a korrekt kiszolgálást.

Prof. Pápai Zsolt László | Győrújbarát

A gép állapota és konfigurációja a leírásában foglaltaknak tökéletesen megfelelt, a csomagolás precíz volt, az ügyintézés és a szállítás gyors. Kis félelemmel tekintettem a vásárlás elé, de nagyon kellemesen csalódtam, mind a webáruház, mind a készülék felülmúlta az előzetes várakozásaimat. Amennyiben a jövőben újra laptopot kell vásárolnom, nagy valószínűséggel ismét az nrd.hu-n teszem.

Dr. Bek Tamás | Szombathely

A pozitív vásárlói vélemények és ismerős ajánlása ellenére egy kicsit félve rendeltük meg az általunk kiválasztott terméket (HP Elitebook 840 G1), de most már elmondhatom, hogy jobban nem is dönthettünk volna. A laptop felülmúlta az elvárásainkat, kitűnő állapotban van, egy karcolás sincs rajta,sem kifényesedés. Én is bátran fogom ajánlani ismerősöknek, barátoknak. A szállítás gyors és rugalmas volt, a csomagolás pedig biztonságos. Ez a cég tényleg nem árul zsákbamacskát!

M.Sándorné | Tótkomlós

Eléggé szkeptikusan álltam hozzá ehhez az egész "online rendelős laptop" dologhoz, viszont lassan egy hete, hogy az általam rendelt ÉS MÁSNAP SZÁLLÍTOTT, szépen csomagolt és teljesen remekül szuperáló laptopomat használom! Azt kell hogy mondjam, remek választás volt ebben a cégben megbíznom. Mindenkinek csak ajánlani tudom! Ezt is a kis gépemről pötyögöm, ami azóta is ugyanolyan jó állapotban van, mint amikor megkaptam. Köszönöm nrd.hu!

Henczes Henrietta | Budapest

Még több vásárlói vélemény >>MKIK
SZEK.org
OKSZ

HP Partner
Dell Partner
Lenovo Partner

Megbízható webáruház   Biztonságos vásárlás   Bizalmas adatkezelés